Rabat Kladno Logos History

Extraliga ledního hokeje, ELH (Czech Extraliga) Logos Rabat Kladno (2003/04-2006/07) ► Geus Okna Kladno (2007/08-2009/10) ► Vagnerplast Kladno (2010/11) ► Rytíři Kladno (2011/12-2013/14)
Rabat Kladno Primary Logos History

Rabat Kladno Alternate Logos History